Disclaimer

Deze versie is van 1 mei 2021.

Audax Publishing besteedt alle aandacht en zorg aan het onderhouden en samenstellen van Weekbladparty.nl. Desondanks is het mogelijk dat er informatie op staat die niet geheel volledig of juist is.

Beweringen en meningen zoals die worden geuit in en onder de artikelen op Weekbladparty.nl zijn die van de personen die aan het woord zijn, zoals bijvoorbeeld een geïnterviewde bron. Deze meningen en beweringen hoeven niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, de internetprovider of Audax Publishing te zijn.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op Weekbladparty.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door jou wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van Weekbladparty.nl. Noch zijn wij aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het tijdelijk onbereikbaar zijn van Weekbladparty.nl. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van Weekbladparty.nl is verkregen. Weekbladparty.nl garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd op Weekbladparty.nl, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten of uitvoerder van dergelijke diensten gedane beweringen.

De informatie op Weekbladparty.nl wordt dagelijks bekeken en onderhouden en eventuele wijzigingen op de inhoud kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Intellectueel eigendom
Alle rechten, met betrekking tot het Weekblad Party-logo en de merknamen ‘Weekblad Party’ en ‘Weekbladparty.nl’ berusten bij Audax Publishing. De informatie op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Het is dan ook voor u als gebruiker niet toegestaan deze informatie te distribueren, verkopen, verveelvoudigen of op enige wijze te veranderen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de betreffende eigenaar van het auteursrecht op deze informatie.

Audax Publishing heeft het recht de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van haar website te verwijderen indien er sprake is van inbreuk op rechten van derde(n).